ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО

За непријатните случки како што се разбојништвото и провалните кражби слушаме секојдневно во медиумите или во секојдневните разговори со луѓето. Тоа доволно зборува за нивната сериозност и честа појава. Имајќи го ова предвид, секој од нас треба да биде свесен за неопходноста од поседување на полиса за осигурување од овој тип настани. Со полисата на Винер Осигурување Вашиот имот заедно со сите добра е осигурен од штети настанати при кражба и разбојништво, односно обид за извршување на истите. Осигурувањето опфаќа широк спектар на ризици, со моќно осигурително покритие.

Ова ocигypyвaњe Ви нуди ocигypитeлнa зaштитa oд pизикoт извpшyвaњe или oбид зa пpoвaлнa кpaжбa и paзбojништвo.

 albsig   sava logo    winner  
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com